Privatlivspolitik

Læs om Pensures omgang med personfølsomme oplysninger

19. februar 2021

1. Hvem er Pensure?

Pensure udvikler brugervendte løsninger inden for pensionsområdet, med det formål at kunne få et bedre overblik over sine pensionsforhold. Hvis du har spørgsmål eller andet feedback til denne privatlivspolitik eller til Pensures behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Pensure ApS
CVR-nr.: 38 91 82 73
Applebys Pl. 7
1411 København K

kontakt@pensure.dk

1.1 Brugere

I forbindelse med din brug af Pensures tjenester indsamler og behandler Pensure personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, herunder egne formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Pensure er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

1.2 Leverandører og samarbejdspartnere

I forbindelse med driften af Pensures virksomhed indsamler og behandler Pensure personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Pensure er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

2. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

3. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

3.1 Brugere

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til at synliggøre hvad individer med lignende pensionsforhold har kunne opnå i besparelsespotentiale ved at optimere deres pensionsforhold. De indsamlede oplysninger vil generelt være oplysninger, som vi indsamler på dine vegne og med dit samtykke, eller som du selv uploader i forbindelse med din brug af vores tjenester, oplysninger som bruges til at levere bedre tjenester til vores brugere, samt oplysninger vedrørende Pensures rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at vi vil være ude af stand til at levere vores tjenester.

Pensure indsamler og behandler almindelige personoplysninger og følsomme oplysninger om dig. Pensure vil typisk registrere følgende oplysninger (listen er ikke udtømmende): Kontakt- og identifikationsoplysninger: Oplysninger, som du giver os, når du benytter vores
tjenester, herunder kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mailadresse).

Oplysninger om din økonomi: For at vi kan levere vores tjeneste, har du givet samtykke til, at Pensure kan behandle personoplysninger om dig fra.

Øvrige oplysninger til administration af dit brugerforhold, herunder markedsføring: Oplysninger som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring og kommunikation, oplysninger du afgiver ved brug af vores sider på sociale medier, samt oplysninger du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit kundeforhold hos Pensure.

Oplysninger vi indsamler og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

3.2 Leverandører og samarbejdspartnere

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med driften af Pensures virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Pensures rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Pensure vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit leverandørforhold. Pensure indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger.

Pensure vil typisk registrere følgende oplysninger (listen er ikke udtømmende): Kontakt- og identifikationsoplysninger:
Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med indgåelse af en leverance eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse).

Øvrige oplysninger til administration af dit leverandørforhold, herunder markedsføring: Oplysninger som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring og kommunikation, oplysninger du afgiver ved brug af vores sider på sociale medier, samt oplysninger du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit leverandørforhold hos Pensure.

Oplysninger vi indsamler og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

4. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Pensure anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. Pensure bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Såfremt dine oplysninger er ukorrekte eller du ønsker din data slettet, kan du til enhver tid skrive til os på: kontakt@pensure.dk

4.1 Brugere

Pensure behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, herunder egne formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

Levering af vores tjenester: Som led i vores levering af orientering om et potentielt besparelsespotentiale, samt almindelig kundeservice. Leveringen af vores tjenester udføres i samarbejde med professionelle pensionsrådgivere.

Statistik og analyser: Alle statistikker og analyser, der anvendes til at sikre og forbedre kvaliteten af Pensures tjenester, udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Pensure er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Pensure.

4.2 Leverandører og samarbejdspartnere

Pensure behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold: Administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er
leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Pensure arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Statistik og analyser: Alle statistikker og analyser, der anvendes til at sikre og forbedre kvaliteten af Pensures tjenester, udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Pensure er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Pensure.

5. Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?

Pensure behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retligt grundlag til at foretage behandlingen. Når omstændighederne kræver det, kan Pensure både behandle almindelige oplysninger, følsomme oplysninger og andre særlige kategorier af oplysninger om dig. Bemærk, at ikke samtlige de angivne retlige grundlag i alle tilfælde gælder for dig. Behandling af almindelige oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kontrakt: Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Pensure. Behandling på grundlag af kontrakt har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Pensure er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Vores legitime interesser: Hensynet til Pensures legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, i del 4. Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af følsomme oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Offentligt tilgængelige oplysninger: Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af dig. Behandling på dette grundlag har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.

Retskrav: Behandling er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f).

Vitale interesser: Behandling er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser. Behandling på grundlag af vitale interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c.

Behandling af særlige kategorier oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag: CPR-nummer: Behandlingen sker enten

  1. når du har givet dit samtykke til dette,
  2. når Pensure er pålagt at behandle dette i henhold til lovgivningen, eller
  3. når en af betingelserne for behandling af følsomme oplysninger ovenfor er opfyldt.

Behandling af CPR-nummer har hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

6. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Pensure videregiver oplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med vores levering af vores tjenester, herunder videregiver vi oplysninger til vores samarbejdspartnere, når du har givet samtykke hertil, i forbindelse med rådgivning.

Pensure kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, revision, juridisk bistand mv.

Pensure tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Pensure overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

7. Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?

Det er Pensures politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dette indebærer, at Pensure som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i 12 måneder. Når dit bruger- eller leverandørforhold eller samarbejdet ophører, vil dine personoplysninger som udgangspunkt blive slettet efter ophøret, medmindre vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en bestemt tidsperiode. Pensure kan i visse tilfælde opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis vi har en berettiget interesse heri, eksempelvis hvis der verserer en retssag, eller lign.

8. Hvad er dine rettigheder som registreret?

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Pensure. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde disse rettigheder helt eller delvist. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig, som Pensure opbevarer, hvis lovgivningen forpligter Pensure til at opbevare disse oplysninger.
Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.
Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt. Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke eller anmoder om begrænsning af vores behandling af personoplysninger, kan dette medføre, at vi ikke længere kan levere vores tjenester til dig.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte info@pensure.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Klage over Pensures behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K

dt@datatilsynet.dk

9. Opdateringer

Pensure evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.